דף הביתאודותביקורתאבטחת מידעהרצאות וסדנאותניהול סיכוניםחומר מקצועיחדשותהלקוחות שלנופורוםצור קשרEnglish
חומר מקצועי > פסקי דין בנושא ביקורת פנימית > קבילות דוח ביקורת פנימית

קבילותו של דוח ביקורת פנימית כראיה בבית משפט

סעיף 10 לחוק הביקורת הפנימית קובע כי דוח ביקורת פנימית לא יהיה קביל כראיה בבית משפט. בפסק הדין שלהלן הועלה נושא קבילות דוח הביקורת בתביעה משפטית.


ה"פ 0462/97 רזבר שירותים ועסקאות נ' עיריית ירושלים-
רזבר טענה שדוח המבקר אינו קביל, וזאת עפ"י הוראות סעיף 10 לחוק הביקורת הפנימית. העירייה טענה, כי סעיף זה אינו חל כאן, אלא חלות ההוראות הספציפיות שבפקודת העיריות (נוסח חדש), כפי שהוספו בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 39), התש"ן – 1990. סעיף 2(א) לחוק הביקורת הפנימית קובע כי בכל גוף ציבורי תקוים ביקורת פנימית. המונח "גוף ציבורי" מוגדר בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית לפיו "גוף ציבורי" הוא, בין היתר, גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2) או (5) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח - 1958 [נוסח משולב].  סעיף 9(4) לחוק מבקר המדינה הנ"ל קובע כי, גוף מבוקר הנו "כל רשות מקומית". הנה כי כן, סעיף 9(4) אינו מוזכר בחוק הביקורת הפנימית כ"גוף ציבורי". צודק, לפיכך, ב"כ העירייה בטענתו כי חוק הביקורת הפנימית אינו חל ישירות על המקרה דנן. רזבר טענה כי הוראת סעיף 10 הנ"ל חלה בעניין דנן, הואיל וחוק הביקורת הפנימית הנו חוק כללי בענייני ביקורת פנים, והוא יחול כל אימת שאינו מתנגש עם ההוראות הספציפיות שבפקודת העיריות. לשון אחר, אין לומר כי העדרה של הוראה, דוגמת הוראת סעיף 10 בפקודת העיריות, משמעה הסדר שלילי(הסדר שלילי הוא מצב משפטי בו נושא מסוים לא הוכנס לדין באופן מודע ובכוונת תחילה על ידי המחוקק. המטרה של המחוקק היא אי החלת אותו דין על המקרה, ולכן מדובר בשתיקה מכוונת )
ביהמ"ש פסק: קריאת חוק הביקורת הפנימית כולו, אינה יכולה להביא למסקנה אחרת מהקביעה כי המחוקק התכוון לקבוע את הוראות פקודת העיריות הנוגעות לענייננו כהוראות בלעדיות, וקבע הסדר שלילי ביחס להוראת סעיף 10 לחוק הביקורת הפנימית.  רבים הם הגופים שבהם נקבעה דרך למינוי מבקר פנים על ידי חוקים, ועל המבקר הוחלו בפירוש הוראות מחוק הביקורת הפנימית, כולל סעיף 10. לאמור, המחוקק נתן דעתו לעניין, ומשראה לנכון לקבוע מבקר פנים לגוף כלשהו ציין בפירוש אלו הוראות מחוק הביקורת הפנימית יחולו עליו. פקודת העיריות לא תוקנה באופן דומה.
יתרה מזאת, סעיף 20 לחוק הביקורת הפנימית מכריע, בפירוש בעד הפרשנות, לפיה הסדרי הביקורת שבחוק הביקורת הפנימית ובפקודת העיריות, הנם הסדרים חלופיים.
סיכומו של דבר, אין בהוראות סעיף 10 לחוק הביקורת הפנימית, כדי למנוע הגשת דו"ח מבקר העירייה במקרה דנן, כלא קביל.
מפת האתר | אודות | ביקורת | אבטחת מידע | ניהול סיכונים | חומר מקצועי | חדשות | הלקוחות שלנופורום | צור קשר | כתובת: בן גוריון 8, רמת גן. טלפון: 077-4007806/16
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.