דף הביתאודותביקורתאבטחת מידעהרצאות וסדנאותניהול סיכוניםחומר מקצועיחדשותהלקוחות שלנופורוםצור קשרEnglish
1. מהות
 ביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה.
 
2. ביקורת המדינה
(א) מבקר המדינה יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים או מוסדות אחרים שהועמדו על פי חוק לביקורתו של מבקר המדינה.
(ב) מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים, וכל עניין אחר שיראה בו צורך.
 
3. חובה להמציא ידיעות
גוף העומד לביקורתו של מבקר המדינה ימציא למבקר ללא דיחוי, לפי דרישתו, ידיעות, מסמכים, הסברים, וכל חומר אחר שלדעת המבקר דרושים לו לצורכי הביקורת.
 
4. תלונות הציבור
מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים כפי שייקבע בחוק או לפיו; בתפקידו זה יכהן מבקר המדינה בתואר "נציב תלונות הציבור".
 
5. תפקידים נוספים
מבקר המדינה ימלא תפקידים נוספים כפי שייקבע בחוק.
 
6. אחריות בפני הכנסת
במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה אחראי בפני הכנסת בלבד ולא יהיה תלוי בממשלה.
 
7. בחירה ותקופת כהונה
(א) מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית; סדרי הבחירה ייקבעו בחוק.
(ב) תקופת כהונתו של מבקר המדינה תהיה שבע שנים.
(ג) מבקר המדינה יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.
 
8. כשירות
כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר להיות מועמד לכהונת מבקר המדינה; חוק יכול שיקבע תנאי כשירות נוספים.
 
 
9. הצהרת אמונים
מבקר המדינה הנבחר יצהיר ויחתוםלפני הכנסת הצהרת אמונים זו:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כמבקר המדינה".
 
10. תקציב
תקציב משרד מבקר המדינה ייקבע לפי הצעת מבקר המדינה בידי ועדת הכספים של הכנסת, ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה.
 
11. משכורת וגמלאות
משכורתו של מבקר המדינה ותשלומיםאחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או לאחריה, או לשאיריולאחר מותו, ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת או שלועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך.
 
12. קשר עם הכנסת והגשת דוחות
(א) מבקר המדינה יקיים קשר עםהכנסת, כפי שייקבע בחוק.
(ב) מבקר המדינה יגישלכנסת דינים וחשבונות וחוות דעת בתחום תפקידיו ויפרסםאותם ברבים, והכול בדרך ובסייגים שייקבעו בחוק.
 
13. העברה מכהונה
 מבקר המדינה לא יועבר מכהונתו אלא באחד מאלה:
(1) מטעמי בריאות נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו - ביום שבו החליטההכנסת על כך, בהחלטה שהתקבלה ברוב חבריה לפחות, לאחר הליך שייקבע בחוק;
(2) מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כמבקר המדינה - ביום שבו החליטה הכנסתעל כך, בהחלטה שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחבריה לפחות, לאחר הליךשייקבע בחוק.
 
14. ממלא מקום המבקר
נבצר ממבקר המדינה למלא תפקידיו, ימונה ממלא מקום המבקר באופן ולתקופה כפי שייקבעבחוק.

 
ס"ח 1237 (24.2.1988) 30. תיקונים: ס"ח 1665 (1.4.1998) 196 [התשנ"ח]; ס"ח 2017 (1.8.2005) 714 [התשס"ה].
מפת האתר | אודות | ביקורת | אבטחת מידע | ניהול סיכונים | חומר מקצועי | חדשות | הלקוחות שלנופורום | צור קשר | כתובת: בן גוריון 8, רמת גן. טלפון: 077-4007806/16
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.